Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

“One Stop Shop” στη ναυτιλία – Θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής σημαίας διεθνώς

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων «ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2022», ο οποίος, όπως ενημερώνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, συνιστά την υλοποίηση της Δράσης αρ.14 της Μακροχρόνιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Κυπριακή Ναυτιλία «SΕΑ Change 2030».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη δημιουργία της Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.  Πρόκειται είπε, για μια σημαντική εξέλιξη και κάνουμε πράξη ένα διαχρονικό αίτημα της ναυτιλιακής βιομηχανίας που προσθέτει μια σημαντική συνιστώσα στο πλαίσιο μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shipping-shop) που δημιουργούμε με θετικότατες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού μας προϊόντος.

Ο κύριος Δημητριάδης απηύθυνε ευχαριστίες στο σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την ψήφιση του Νόμου, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας που συνεργάστηκαν εποικοδομητικά με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη διαμόρφωση του όλου νομοθετικού πλαισίου.

“Αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας στη διεθνή ναυτιλία, καθώς και στην απλούστευση των διαδικασιών και του καθεστώτος λειτουργίας των κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων” σημείωσε ο υφυπουργός.

Νέα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση κυπριακών πλοίων.

Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία σύστασης και εγγραφής Ναυτιλιακών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.  Με τον νόμο αυτό δημιουργείται Μητρώο Ν.Ε.Π.Ε. την εποπτεία του οποίου θα έχει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου (που είναι και δια νόμου ο Νηολόγος Κυπριακών Πλοίων) θα ενεργεί και ως Έφορος των Ν.Ε.Π.Ε.

Ο περί Ν.Ε.Π.Ε. Νόμος στη δομή του εμπνέεται από τις βασικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, και για να καταστεί πιο ευέλικτη και ελκυστική η Ν.Ε.Π.Ε., περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν σε απλοποίηση διάφορων διαδικασιών και πτυχών. 

Δυνάμει του περί Ν.Ε.Π.Ε. Νόμου οι ναυτιλιακές εταιρείες ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων οι οποίες είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών μπορούν να αιτηθούν τη μεταφορά τους στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Ε. βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X