Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Σε ισχύ από τις 15 Αυγούστου, ο νέος κανονισμός για τους εξοπλισμούς πλοίων

Στις 4 Ιουλίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την τελευταίο Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157 σχετικά με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων.

Αυτή η νέα απαίτηση τέθηκε σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2022. Ο εκτελεστικός κανονισμός δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/90/ΕΕ σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων όσον αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και πιστοποίησης για τον εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε σκάφη με σημαία ΕΕ.
Ο κανονισμός περιλαμβάνει το παράρτημα στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι εφαρμοστέες απαιτήσεις, τα πρότυπα δοκιμών, οι ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και τυχόν ισχύουσες ημερομηνίες διάθεσης στην αγορά για κάθε απαριθμούμενο στοιχείο εξοπλισμού πλοίων που υπόκειται στην οδηγία και τον εκτελεστικό κανονισμό.

Τα καλυπτόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν τη διάσωση, την πυροπροστασία, τη ναυσιπλοΐα, τις ραδιοεπικοινωνίες, την πρόληψη της ρύπανσης και άλλο εξοπλισμό πλοίων που υπόκειται σε νομικές απαιτήσεις.
Οι κατασκευαστές εξοπλισμού ενθαρρύνονται να επανεξετάζουν το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού για τυχόν επικαιροποιήσεις ή αλλαγές στις απαιτήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα τους.

Οι κατασκευαστές πρέπει να διαθέτουν έγκυρη πιστοποίηση MED (πιστοποιητικά Modules B+D, B+E, B+F ή G) για να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Η συμμόρφωση των προϊόντων επιβεβαιώνεται από τον κατασκευαστή στο τέλος της φάσης παραγωγής με την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος στο προϊόν και την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης.

Η δήλωση συμμόρφωσης που εκδίδεται από τον κατασκευαστή για προϊόντα που παράγονται μετά τις 15 Αυγούστου 2022 ακολουθεί τον 6ο εκτελεστικό κανονισμό. Οι κατασκευαστές καλούνται να συγκρίνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων τους με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων, καθώς και με τα πρότυπα δοκιμών του ισχύοντος εκτελεστικού κανονισμού.

Για προϊόντα στα οποία αντιμετωπίζονται τροποποιημένες απαιτήσεις και πρότυπα δοκιμών, ενδέχεται να απαιτούνται νέες ή πρόσθετες δοκιμές.
Με ισχύ από τις 15 Αυγούστου 2022, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1157 (τελευταία έκδοση) καταργεί τον προηγούμενο εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1158.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X