Νέα

 • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Στα €516 εκατ. τα έσοδα από την πλοιοδιαχείρηση

Τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 δημοσίευσε ση Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Τα εισοδήματα της Κύπρου από την πλοιοδιαχείριση αυξήθηκαν σε €516 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2021 (2021H2) ή 4,2% του ΑΕΠ της Κύπρου (ως κύκλος εργασιών), σηματοδοτώντας μια σταθερή ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και τη συνοδευόμενη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 2020

Όπως αναφέρει η ΚΤΚ σε ανακοίνωση της, η Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών διεξάγεται, σε εξαμηνιαία βάση, από την Υπηρεσία Ισοζυγίου Πληρωμών του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η εν λόγω έρευνα τέθηκε σε εφαρμογή το Μάρτιο 2009, και απευθύνεται σε εταιρείες κατοίκους Κύπρου που προσφέρουν υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης σε πλοιοκτήτριες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες τόσον στην Κύπρο όσον και στο εξωτερικό.

Η έρευνα συλλέγει στοιχεία από αντιπροσωπευτικό δείγμα, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών (εισοδήματα και πληρωμές) που διενεργούνται μεταξύ των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών κατοίκων Κύπρου με μη κατοίκους Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα απαιτεί, μεταξύ άλλων, την υποβολή των:

 • Εσόδων ανά είδος υπηρεσιών που προσφέρονται στις πλοιοκτήτριες εταιρείες μη κατοίκους Κύπρου.
 • Εσόδων με βάση τη χώρα προέλευσης των πληρωμών που διενεργούνται από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες μη κατοίκους Κύπρου.
 • Εσόδων με βάση τη σημαία εγγραφής των πλοίων, των οποίων η διαχείριση γίνεται από πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες κατοίκους Κύπρου.
 • Εσόδων με βάση τη χώρα διαμονής του πλοιοκτήτη του οποίου τα πλοία διαχειρίζονται οι πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες κάτοικοι Κύπρου.
 • Πληρωμών που διενεργούν οι πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες ανά χώρα διαμονής του δικαιούχου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνουν επιπρόσθετη οικονομική ανάλυση όπως τα ακόλουθα:

 • Μέγεθος του κλάδου των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών ως ποσοστό του ΑΕΠ της Κύπρου.
 • Βαθμό βιομηχανικής συγκέντρωσης που χαρακτηρίζει τον κλάδο.
 • Μέγεθος των χαρτοφυλακίων-πελατών των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών.
 • Ποσοστό των κατοίκων πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες (αναλυτικά κατά χώρα). 
 • Συνολικό μέγεθος των δαπανών του κλάδου.
 • Εντοπισμός χωρών που παρουσιάζουν ευκαιρίες για άντληση περισσότερων εσόδων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας:

1/Εισοδήματα πλοιδιαχείρισης από μη κατοίκους (Διάγραμμα 1)

bv

Στο Διάγραμμα 2 τα εισοδήματα του κλάδου διαχωρίζονται κατά χώρα πληρωμής. Η συνεισφορά της Γερμανίας μειώθηκε από 45% το πρώτο μισό του 2021 σε 43% το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Αύξηση παρουσίασε η συνεισφορά των μεριδίων της Νορβηγίας (7%), της Ελβετίας (4%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (4%).

Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
re

Διάγραμμα 3, παρουσιάζεται η κατανομή των εταιρειών του κλάδου ανά ύψος κύκλου εργασιών, όπως απεικονίζονται στον οριζόντιο άξονα. Ο κατακόρυφος άξονας καταγράφει το ποσοστό των εταιρειών που ανήκουν σε κάθε κλίμακα εισοδήματος. Κατά την διάρκεια του 2021H2, το 37% των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα της τάξης των €1 – €20 εκατομμυρίων έκαστη, ενώ μόνο το 22% των εταιρειών κατόρθωσε να καταγράψει έσοδα της τάξης των €20 – €50 εκατομμυρίων.

δβ

Τα επίπεδα συγκέντρωσης στον κλάδο της πλοιοδιαχείρισης απεικονίζονται στο Διάγραμμα 4, όπου οι εταιρείες ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος των εσόδων τους. Ο οριζόντιος άξονας απεικονίζει, σε ποσοστά, τις μεγαλύτερες εταιρείες,
ενώ ο κατακόρυφος άξονας μετρά την αντίστοιχη (σωρευτική) ποσοστιαία συνεισφορά των εταιρειών στα εισοδήματα. Το σημείο καμπής δείχνει την παρουσία ενός μικρού αριθμού μεγάλων εταιρειών που κυριαρχούν στον κλάδο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάμηνου του 2021,το 32% των ιεραρχικά μεγαλύτερων εταιρειών αντιπροσώπευε το 96% των εσόδων του κλάδου. Ομοίως, το αντίστοιχο σημείο καμπής κατά την προηγούμενη περίοδο (2020H1) ήταν (32%, 95%).

δσ
 
2/ Υπηρεσίες πλοιοδιαχείρησης 

Οι τρείς βασικοί τύποι υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης και οι αντίστοιχες συνεισφορές τους απεικονίζονται στο Διάγραμμα 5. Το μερίδιο των υπηρεσιών πλήρους διαχείρισης του 2021H2, μειώθηκε στο 43% του συνολικού ποσού των εισοδημάτων. Ομοίως, οι υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος μειώθηκαν από 49% το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 43% των εσόδων το 2021H2. Πάρα ταύτα, τα ποσοστά αυτά προσομοιάζουν με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια του δεύτερου μισού του 2019.

δσ

Στο Διάγραμμα 6 τα έσοδα του κλάδου διαχωρίζονται ανάλογα με τη σημαία νηολόγησης. Η επιλογή σημαίας είναι μια απόφαση στρατηγικής όσον αφορά τις εργασίες των πλοιοκτητών, κυρίως στην περίπτωση των ανοικτών νηολογίων που παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο δραστηριοτήτων του πλοίου. Εν αντιθέσει με την προηγούμενη περίοδο, το μερίδιο των εισοδημάτων που προέκυψαν από την παροχή υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης σε πλοία υπό ξένη σημαία, αυξήθηκε στο 93% των συνολικών εισοδημάτων του δεύτερου εξάμηνου του 2021H2 (το 2021H1 ήταν 59%).

τηρ

3/ Δαπάνες πλοιοδιαχείρησης

Το Διάγραμμα 7 παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο των διασυνοριακών δαπανών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του τομέα της πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο. Οι δαπάνες πλοιοδιαχείρισης αυξήθηκαν σε €457 εκατομμύρια κατά το 2021H2, κατά αναλογία με την σταθερή ανάκαμψη των εισοδημάτων που αναφέρεται στο Διάγραμμα 1.

ρηεα

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών που πραγματοποιούνται στον κλάδο απεικονίζονται στο Διάγραμμα 8. Ιστορικά ο κλάδος παρουσιάζει σχετικά σταθερή δομή δαπανών. Η πλειοψηφία αυτών αφορά τα έξοδα πληρώματος, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 63% του συνολικού ποσού του δεύτερου εξαμήνου του 2021. Οι περισσότερες από αυτές τις πληρωμές αφορούσαν αμοιβές ναυτικών με καταγωγή εκτός της ΕΕ (46%). Τα έξοδα διοίκησης αντιπροσώπευαν το 12% και τα έξοδα πλοιοδιαχείρισης (π.χ. ανταλλακτικά, λιπαντικά, δεξαμενισμός πλοίων κ.λπ.) το 25% του συνολικού ποσού.

βφδ

Στοιχεία από Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X