Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Nέο Διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η Safe Bulkers  Participations PLC- Παραμένει στο πηδάλιο ο Πόλυς Β. Χατζηωάννου

Tην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Safe Bulkers Participations PLC. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της λήξης της θητείας του ΔΣ, επαναδιόρισε ως διοικητικούς συμβούλους της εταιρείας τα ακόλουθα πρόσωπα:

  • κος Πόλυς Χατζηωάννου
  • κος Λουκάς Μπαρμπαρής
  • κος Κων/νος Αρκουμάνης
  • κος Ανδρέας Χριστοφίδης
  • κα Άννα Φραγκούλη

Επιπλέον η ΓΣ αποφάσισε τον ορισμό των κ.κ. Αρκουμάνη και Χριστοφίδη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής στην εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει.

Η θητεία των νέων μελών του ΔΣ είναι τριετής, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους, ήτοι έως 19.6.2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. Πόλυς Χατζηωάννου του Βάσου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. Λουκάς Μπαρμπαρής του Νικολάου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Άννα Φραγκούλη του Ευαγγέλου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4. Ανδρέας Χριστοφίδης, του Κων/νου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. Κων/νος Αρκουμάνης του Χριστοφόρου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X