Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Θαρραλέα στήριξη της υδατοκαλλιέργειας

Σχέδιο που θα ενισχύσει οικονομικά τις αδειοδοτημένες μονάδες υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και συνέχισης της λειτουργίας τους, ενέκρινε το υπουργικό Συμβούλιο και θα προκηρύξει το υπουργείο Γεωργίας.

Η συνολική ενίσχυση που θα δοθεί μέσω του Σχεδίου ανέρχεται σε €2.275.000 και θα αφορά την περίοδο από 1η Μαρτίου 2020 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης θα ακολουθηθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική επίπτωση των μέτρων στον κύκλο εργασιών και τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, ανάλογα με το αντικείμενο και τις μεθόδους παραγωγής τους.

Τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID 19, έχουν επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο, κυρίως λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού του.

Η μειωμένη δυνατότητα εξαγωγών, σε συνάρτηση με το κλείσιμο των ξενοδοχείων, εστιατορίων και γενικά τη μείωση της ζήτησης ψαριών στην αγορά, έχουν επιδράσει αρνητικά στα έσοδα των εταιρειών και, παράλληλα, έχουν αυξήσει τα έξοδά τους προκειμένου να διαχειριστούν τις αδιάθετες ποσότητες ψαριών. Ως αποτέλεσμα, οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα κεφαλαίου κίνησης και προκύπτει ζήτημα βιωσιμότητάς τους.

Η υδατοκαλλιέργεια είναι αναπόσπαστο μέρος του εθνικού μας αλιευτικού τομέα και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του ευρύτερου παραγωγικού γεωργικού τομέα, αφού αντιπροσωπεύει το 80% της συνολικής εθνικής αλιευτικής παραγωγής, με συνολική αξία παραγωγής €45 – 50 εκ. ετησίως περίπου, η οποία παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξης του 5-7% ετησίως. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αποτελούν το τρίτο πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν του εγχώριου γεωργικού τομέα, με αξία €25 – 30 εκ. ετησίως περίπου.

Το εν λόγω Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των υπόλοιπων μέτρων έμπρακτης στήριξης του εγχώριου πρωτογενούς τομέα, τα οποία έχουν ήδη προωθηθεί από το Υπουργείο, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για άμβλυνση των επιπτώσεων της επιδημίας του COVID 19 στους παραγωγούς της χώρας μας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X