Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκθεση ΕΕ 2020: Νέες επενδυτικές ευκαιρίες, στους στόχους για τη Μπλε Οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για την μπλε οικονομία της ΕΕ. Στην τρίτη έκδοσή της, η Έκθεση Blue Economy της ΕΕ συνεχίζει να αναλύει το εύρος και το μέγεθος της μπλε οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στοχεύει στην παροχή υποστήριξης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην αναζήτηση βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών, των παράκτιων πόρων και, κυρίως, στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση για ένα βιώσιμο μπλε Οικονομία.

Για τους σκοπούς της Έκθεσης, το Blue Economy περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα.

Ως εκ τούτου, η Έκθεση εξετάζει όχι μόνο καθιερωμένους τομείς (δηλαδή εκείνους που παραδοσιακά συμβάλλουν στην μπλε οικονομία) αλλά και αναδυόμενους (εκείνους για τους οποίους εξακολουθούν να αναπτύσσονται αξιόπιστα δεδομένα) και καινοτόμους τομείς, οι οποίοι φέρνουν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και έχουν τεράστιες δυνατότητες για το μέλλον ανάπτυξη παράκτιων κοινοτήτων. Παρέχονται αναλύσεις για την ΕΕ ως σύνολο και ανά τομέα και βιομηχανία για κάθε κράτος μέλος.

Βιώσιμη Μπλε Οικονομία σε όλα τα επίπεδα

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για δεδομένα θα απαιτήσουν αξιόπιστα, ακριβή και συγκεντρωτικά δεδομένα για τις πρωτοβουλίες της. Η παρούσα έκθεση σκοπεύει να χρησιμεύσει στην αξιολόγηση του δυναμικού των ωκεανών και των ακτών για μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία και για την υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών σύμφωνα με τη στρατηγική προσέγγιση για μια βιώσιμη μπλε οικονομία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Η τρίτη έκδοση της έκθεσης επιδιώκει να συμπεριλάβει νέα στοιχεία, που έχουν αντίκτυπο στην μπλε οικονομία, συμπεριλαμβανομένων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, νέοι τομείς όπως τα υποβρύχια καλώδια), ενεργοποιητές όπως ο θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός, νέοι τομείς ανάλυσης όπως οι υπηρεσίες οικοσυστήματος ή πιθανές λύσεις όπως πλατφόρμες πολλαπλών χρήσεων.

Οι καθιερωμένοι τομείς της Blue Economy περιλαμβάνουν τους ακόλουθους επτά τομείς:

-Θαλάσσιους πόρους διαβίωσης,

-Θαλάσσιους μη έμβιους πόροι,

-Θαλάσσια ανανεώσιμη ενέργεια,

-Λιμενικές δραστηριότητες,

-Ναυπηγική,

-Θαλάσσιες μεταφορές και

-Παράκτιο τουρισμό

Πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε τομείς της Μπλε Οικονομίας

Η ανάλυση αυτών των τομέων βασίζεται στα δεδομένα που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των κρατών μελών και του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος. Τα δεδομένα για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του κοινοτικού πλαισίου συλλογής δεδομένων (DCF).

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι καθιερωμένοι τομείς της μπλε οικονομίας της ΕΕ απασχολούσαν περίπου 5 εκατομμύρια άτομα και δημιούργησαν περίπου 750 δισεκατομμύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών και 2.18 δισεκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία το 2018.

Οι αναδυόμενοι και καινοτόμοι τομείς της Blue Economy περιλαμβάνουν ορισμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της θάλασσας (π.χ. ωκεάνια ενέργεια, πλωτή ηλιακή ενέργεια και υπεράκτια παραγωγή υδρογόνου), μπλε βιοοικονομία και βιοτεχνολογία, θαλάσσια ορυκτά, αφαλάτωση, θαλάσσια άμυνα και υποβρύχια καλώδια.

Αυτοί οι τομείς προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες, ιδίως όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση φιλοξενώντας το 70% της παγκόσμιας εγκατεστημένης ενέργειας των ωκεανών (κύμα και παλιρροιακά) στα ύδατά της.

Ο τομέας της ναυτιλιακής άμυνας αντιπροσωπεύει περισσότερες από 177.000 θέσεις εργασίας και στον τομέα της μπλε βιοοικονομίας, ο τομέας των φυκιών προέβλεπε εκτιμώμενο κύκλο εργασιών άνω των €350 εκατομμυρίων.

Η αφαλάτωση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό τομέα για τις χώρες που είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από έλλειψη νερού (π.χ. Ισπανία), κυρίως ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, ακόμη και αν έχουν σημαντικές παρενέργειες (άλμη, κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.).

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X