Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Safe Bulkers: Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των ομολογιών

H διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών της Safe Bulkers Participations αρχίζει στις 14 Φεβρουαρίου 2022, στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης 1000 ευρώ ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοίνωσε επίσης ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €100 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €2,5 εκατ. περίπου (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου ανήλθαν σε καθαρό ποσό €97,5 εκατ.

Τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αρχής γενομένης από την ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών, για την απόκτηση των Υπό Εξαγορά Πλοίων εντός μέγιστου διαστήματος εκατόν τριάντα δύο (132) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης για την παράδοση των Υπό Εξαγορά Πλοίων, η οποία παράταση δεν θα υπερβεί την 31.07.2022 σύμφωνα με δέσμευση των Διοικήσεων της Εκδότριας και της Εγγυήτριας.

Ειδικότερα:

α) ποσό $25,2εκατ. (ή κατά προσέγγιση €22,3 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Kyotofriendo Two Shipping Corporation» για την αγορά του πλοίου Koulitsa 2,

β) ποσό $22,4 εκατ. (ή κατά προσέγγιση €19,8 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Napalem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Kyotofriendo One Shipping Corporation» για την αγορά του πλοίου Paraskevi 2,

γ) ποσό $36,0 εκατ. (ή κατά προσέγγιση €31,8 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Kastrolem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Shikokuexi Shipping Inc.» για την αγορά του πλοίου Troodos Air,

δ) ποσό $27,0 εκατ. (ή κατά προσέγγιση €23,9 εκατ.) θα διατεθεί από την εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εταιρείας «Vaslem Shipping Corporation» στην εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρική της Εγγυήτριας «Armonikos Shipping Corporation» για την αγορά του πλοίου Venus Harmony.

Τα ανωτέρω τιμήματα προκύπτουν από τις αποτιμήσεις των Υπό Εξαγορά Πλοίων και δεν περιλαμβάνουν επιπλέον κόστη. Η μετατροπή των ανωτέρω τιμημάτων αγοράς σε Ευρώ είναι ενδεικτική και για πληροφοριακούς σκοπούς, έχει γίνει με βάση την τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 Ευρώ = 1,131 Δολάρια (Refinitiv, 20.01.22) και πιθανώς να διαφέρει από την ισοτιμία κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης των αγορών. Η Εκδότρια δεσμεύεται να διαθέσει το τίμημα της αγοράς των Υπό Εξαγορά Πλοίων στις Θυγατρικές της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των Θυγατρικών της Stalem Shipping Corporation, Napalem Shipping Corporation, Kastrolem Shipping Corporation και Vaslem Shipping Corporation. Με την ολοκλήρωση της απόκτησης των Υπό Εξαγορά Πλοίων, τα Υπό Εξαγορά Πλοία θα ανήκουν εξ ολοκλήρου σε (100%) Θυγατρικές της Εκδότριας, τις οποίες η τελευταία θα ενοποιεί στις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και θα συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Εάν το ισόποσο της αγοράς των Υπό Εξαγορά Πλοίων σε Ευρώ ή κατόπιν της μετατροπής των Ευρώ σε Δολάρια Η.Π.Α. και της προαναφερθείσας διάθεσης, εξακολουθεί να υπολείπεται των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων, ιδίως σε περίπτωση ακραίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD με σημαντική πτώση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ, αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεως και πάντως εντός 3 δέκα οκτώ (18) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X