Νέα

  • ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

O ρόλος του CMMI στην εδραίωση της Κύπρου ως ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο

Το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute-CMMI) είναι ένα ανεξάρτητο, διεθνές, επιστημονικό και επιχειρηματικό Κέντρο Αριστείας για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.

Γράφει ο Ζαχαρίας Σιόκουρος
Διευθυντής Κυπριακού Ινστιτούτου για τη θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI)

Οι συζητήσεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου Κέντρου ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2016 και οδήγησαν στη δημιουργία μιας κοινοπραξίας φορέων από τον δημόσιο και ιδιωτικό φορέα και στην υποβολή πρότασης του ευρωπαϊκού έργου “MaRITeC-X” σε δύο φάσεις -το 2017 και το 2018-, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας H2020».

Μετά από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοινώθηκε την άνοιξη του 2019 ότι η πρόταση ήταν επιτυχής. Συνεπώς το CMMI αναμένεται να λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €15 εκατ., με άλλα €15 εκατ. να διατίθενται ως πρόσθετη στήριξη από την Κυπριακή Κυβέρνηση και περισσότερα από €25 εκατ. να διατίθενται από τους εταίρους του έργου και φορείς της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας κυρίως ως συνεισφορές σε είδος σε μια περίοδο επταετίας. Μετά από αυτή την περίοδο, το CMMI αναμένεται να είναι μια πλήρως βιώσιμη οντότητα.


Ως αυτόνομος οργανισμός, το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2019 κι έχει έδρα την Λάρνακα. Στόχος του CMMI είναι να προσφέρει πρακτικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η θαλάσσια και ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και η  κοινωνία στους παρακάτω τομείς:

1.Θαλάσσιο εμπόριο και μεταφορές
2. Θαλάσσιοι βιοπόροι
3. Ενέργεια και υποθαλάσσιοι πόροι
4. Κλίμα και περιβάλλον
5. Κοινωνία και διακυβέρνηση

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, το Ινστιτούτο θα ακολουθήσει μια πραγματιστική διεπιστημονική προσέγγιση -πλήρως εναρμονισμένη με αυτήν του νέου Προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη»- η οποία θα βασίζεται στην δρομολόγηση εντός του οργανισμού συγκεκριμένων αποστολών (missions) με τολμηρούς, φιλόδοξους αλλά ταυτόχρονα εφικτούς και μετρήσιμους στόχους για την υλοποίηση των οποίων θα συνεργάζονται επιστήμονες και ερευνητές του Ινστιτούτου προερχόμενοι από διάφορα πεδία. Ουσιαστικά, το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία θα αναπτύξει έργα, δράσεις και δραστηριότητες που θα προάγουν την έρευνα -ιδιαίτερα την εφαρμοσμένη έρευνα-, την ανάπτυξη τεχνογνωσίας αλλά και καινοτόμων εργαλείων και προϊόντων προκειμένου να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας και της κοινωνίας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προτεραιότητες και δράσεις του Ινστιτούτου θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου, καθώς και με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικές με τη Γαλάζια Οικονομία και τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Δεν είναι τυχαίο που το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε στην Κύπρο. Η χώρα μας έχει στρατηγική γεωγραφική θέση -βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και μεγάλων θαλάσσιων διαδρομών- μακρά ναυτική παράδοση και μια δυναμική τοπική ναυτιλιακή βιομηχανία. Η Κύπρος αποτελεί σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο διεθνώς, ενώ το κυπριακό ναυτικό σύμπλεγμα (cluster) αναπτύσσεται συνεχώς.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η επιτυχία και βιωσιμότητά του, είναι αναγκαίο να επενδύσουμε περισσότερους πόρους στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, τομείς στους οποίους δυστυχώς σαν χώρα σημειώνουμε χαμηλή απόδοση. Επιπλέον, η ναυτιλιακή βιομηχανία -τόσο στην Κύπρο όσο και παγκοσμίως- βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και χρειάζεται καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που θα βελτιώσουν το οικολογικό της αποτύπωμα και θα ενισχύσουν την αποτελεσματική λειτουργία της, βάσει και των νέων αυστηρότερων κανονισμών και στόχων που προωθούνται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

 Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του CMMI καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός και ήδη τυγχάνει σημαντικής στήριξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Ινστιτούτο θα υλοποιήσει δράσεις και θα προωθήσει συνέργειες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς της έρευνας, καινοτομίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Γαλάζια Οικονομία.

Ήδη έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επαγγελματικούς και επιστημονικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας αλλά και με φορείς λήψης αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποσκοπώντας να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση τεχνολογιών αιχμής, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, το σχεδιασμό και βελτίωση πολιτικών σχετικών με την Γαλάζια Ανάπτυξη και τη δημιουργία κρίσιμης μάζας υποδομών και θέσεων εργασίας προς όφελος της θαλάσσιας και ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Το υφυπουργείο Ναυτιλίας, στήριξε από την πρώτη στιγμή τη δημιουργία του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία. Μόλις πρόσφατα μάλιστα, συνυπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της ναυτιλιακής τεχνολογίας και καινοτομίας στην Κύπρο, την προώθηση της διμερούς ερευνητικής συνεργασίας στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και τη συμμετοχή του προσωπικού των δύο οργανισμών σε κοινά ερευνητικά προγράμματα.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το CMMI θα συμβάλλει στην εδραίωση της Κύπρου ως ενός πραγματικά ολοκληρωμένου ναυτιλιακού κέντρου, θα αναζωογονήσει το οικοσύστημα έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας και θα προάγει την βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας και ναυτιλιακής βιομηχανίας σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Enalios Media

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X