Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Kι όμως… Μπορείτε να πάτε για ψάρεμα και σε αυτό το lockdown

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και το σχετικό Διάταγμα ημερομηνίας 23 Απριλίου 2021, η μετάβαση για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα (περιλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή) και στα φράγματα όπως επίσης και η μετακίνηση μεταξύ των επαρχιών για τον σκοπό αυτό επιτρέπεται.

Σχετική είναι και η διευκρινιστική απάντηση του Υπουργείου Υγείας:

«Η μετακίνηση μεταξύ των Επαρχιών επιτρέπεται νοουμένου ότι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η μετακίνηση εμπίπτει στα σημεία της χρήσης SMS που κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, με συγκεκριμένες εύλογες εξαιρέσεις όπως μετακίνηση για σκοπούς κυνηγίου και ψαρέματος ….».

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το ψάρεμα επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες που επιτρέπεται η μετακίνηση, τα άτομα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων ενώ απαραίτητη είναι η αποστολή μηνύματος SMS στο 8998 (κατηγορία 6). Νοείται ότι εφαρμόζονται όλοι οι όροι του σχετικού διατάγματος και οδηγιών που αφορούν στη λήψη μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID – 19.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ισχύουν όλοι οι όροι του Περί Αλιείας Νόμου και των Κανονισμών του.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X