Νέα

  • ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ESPO: Οι μεταφορές πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας

Με το σύνθημα «Μεταφορές για την ανάκαμψη της ΕΕ», ο ESPO, μαζί με 31 οργανισμούς, εξέδωσαν δήλωση σχετικά με τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της οικονομίας με «όχημα» τις μεταφορές. “Οι τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής διαδραματίζουν κρίσιμο και ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού και της οικονομίας.

Ένα υπερσύγχρονο, βιώσιμο και αποτελεσματικό δίκτυο μεταφορών αποτελεί επίσης τη ραχοκοκαλιά μιας ευρωπαϊκής ανάκαμψης. Ελπίζουμε πραγματικά ότι τα κράτη μέλη θα θέσουν τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής ψηλά στον κατάλογο των εθνικών τους σχεδίων ανάκαμψης.

Η Isabelle Ryckbost, Γενική Γραμματέας του ESPO, κάλεσε τις εθνικές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τους θαλάσσιους λιμένες σε όλες τις πτυχές τους και να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους ως πραγματικές κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης και ανάκαμψης.


Στις 9 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού αποκατάστασης και ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility). Με προϋπολογισμό 672,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το RRF είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για την ανάκαμψη από την κρίση που προκλήθηκε από το COVID-19.
Ενώ πλήττεται σκληρά από την πανδημία και τα διάφορα περιοριστικά μέτρα, ο τομέας των μεταφορών απέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του στην προμήθεια αγαθών και στην κυκλοφορία των προσώπων και, ως εκ τούτου, απέδειξε την αδιαλλαξία του για μια λειτουργική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι 31 οργανισμοί που εκπροσωπούν τις μεταφορές, τους διαχειριστές υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εργαζομένους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και την εφοδιαστική, τους αναδόχους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής, τους φορτωτές, τους χρήστες, τα ναυπηγεία και τους προμηθευτές εξοπλισμού στον ναυτιλιακό τομέα, τους λιμένες, τις εσωτερικές πλωτές οδούς, τους σιδηροδρόμους, την οδό, την ποδηλασία, τις αερομεταφορές, τους αερολιμένες και τις διατροπικές τομείς, καθώς και την υποστήριξη των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων, καλούν από κοινού τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι ο τομέας των μεταφορών λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας:
-Τονίζουν ότι οι τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή στους πολίτες της ΕΕ των αγαθών και της κινητικότητας που είναι απαραίτητα για την υγεία και την ευημερία τους και θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για μια βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.
-Επαναλαμβάνουν ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ζητεί μείωση κατά 90% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές, η οποία απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και στόλους.
-Τονίζουν ότι οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας για την Ευρώπη να καταστεί μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την αύξηση της βιωσιμότητας του τομέα των μεταφορών.

Ο προϋπολογισμός του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη ΙΙ» δεν επαρκεί για να καταστεί δυνατή η αναγκαία μετατροπή.
-Καλούν τα κράτη μέλη να προωθήσουν, στο πλαίσιο των σχεδίων τους για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, μέτρα που θα διευκολύνουν τις οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες μεταφορές και την ψηφιοποίηση στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής, μέτρα για την προώθηση της συνοχής και της συνδεσιμότητας, την προώθηση βιώσιμων πόλεων και περιφερειών, την υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης, τη στήριξη στρατηγικών για πιο διαφοροποιημένες βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης, καθώς και μέτρα προετοιμασίας του εργατικού δυναμικού των μεταφορών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που βασίζεται σε κοινωνικό διάλογο χωρίς αποκλεισμού.


-Καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την προβολή των οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμων μέτρων μεταφορών κατά την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X