Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Eυρωπαίοι πλοιοκτήτες, ζητούν από το ETS να στηρίξει την πράσινη μετάβαση

Οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες, οι λιμένες, ο τομέας της κρουαζιέρας, τα ναυπηγεία και οι κατασκευαστές εξοπλισμού, οι προμηθευτές καυσίμων, οι φορτωτές, οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης λιμένων ενώνουν τις δυνάμεις τους και καλούν τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέσουν τα έσοδα που προκύπτουν από την ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ για τον τομέα της ναυτιλίας.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό θα πρέπει να αποσκοπούν στη μείωση του χάσματος τιμών με τα καθαρά καύσιμα, στη χρηματοδότηση του R&D και της καινοτομίας και στην επέκταση και ανάπτυξη καθαρής ενέργειας και καθαρών τεχνολογιών επί του σκάφους και στην ξηρά. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές, σύνδεση με το δίκτυο, αποθήκευση ενέργειας και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, η στήριξη της κατάρτισης, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των εργαζομένων στη ναυτιλία είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

«Ο ναυτιλιακός κλάδος μιλά σήμερα με μία φωνή και καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να διαθέσουν τα έσοδα του ETS και να στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα. Το 80% των σημερινών εσόδων του ΣΕΔΕ χρησιμοποιείται ήδη για την ενεργειακή μετάβαση των τομέων του ETS . Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ήδη δεσμεύσει τα έσοδα για τις αερομεταφορές στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης του ΣΕΔΕ. Η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να τεθεί σε ισότιμη βάση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας μας είναι ένας από τους πιο δύσκολους στην απανθρακοποίηση», λέει ο Σωτήρης Ράπτης, Γενικός Γραμματέας της ECSA.
«Ο οικολογικός προσανατολισμός του ναυτιλιακού τομέα συνεπάγεται τεράστιες επενδύσεις τόσο επί των πλοίων όσο και στα λιμάνια, ενώ η απόδοση της επένδυσης είναι χαμηλή και αβέβαιη για τους φορείς διαχείρισης των λιμένων. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός ειδικού ταμείου που στηρίζει την ανάπτυξη υποδομών για καύσιμα χαμηλών και μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών τόσο επί του σκάφους όσο και στην ξηρά είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους έχει σχεδιαστεί το ETS της ΕΕ», λέει η Isabelle Ryckbost, Γενική Γραμματέας του ESPO.


«Ο τομέας της κρουαζιέρας πραγματοποιεί τεράστιες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα. Ένα ειδικό ταμείο από τα έσοδα του ETS θα επιταχύνει τις προσπάθειες της βιομηχανίας για την ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων πλοίων, καθώς και θα στηρίξει την εισαγωγή των απαραίτητων λιμενικών υποδομών. Είναι ένα σημαντικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον για να επιτύχουν ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και καλούμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να στηρίξουν τη δημιουργία του ταμείου», λέει η Marie-Caroline Laurent, Γενική Διευθύντρια Ευρώπης, CLIA.
«Η βιομηχανία ναυτιλιακής τεχνολογίας της Ευρώπης αναπτύσσει τα πιο προηγμένα πλοία και τεχνολογίες στην αγορά. Η διάθεση των εσόδων του ETS της ΕΕ θα είναι καίριας σημασίας, επιταχύνοντας την καινοτομία και κλιμακώνοντας την εφαρμογή πιο βιώσιμων καυσίμων και τεχνολογιών, ενισχύοντας επίσης τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης.

Ο κλάδος της ναυτιλιακής τεχνολογίας της Ευρώπης είναι έτοιμος να διαδραματίσει τον ρόλο του», λέει ο Christophe Tytgat, Γενικός Γραμματέας της SEA Europe.
«Η CLECAT υποστηρίζει αγορακεντρικά μέτρα, όπως το ETS, τα οποία θα συμβάλουν στη μείωση της διαφοράς τιμών μεταξύ καθαρότερων και συμβατικών καυσίμων, τηρώντας παράλληλα την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ένα δίκαιο μερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων του ETS για τις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να περιχαρακωθεί και να επανεπενδυθεί στον τομέα μέσω επενδύσεων σε καθαρότερες τεχνολογίες και έργα R&D για την επιτάχυνση της υιοθέτησης από την αγορά πιο πράσινων και πιο βιώσιμων λύσεων στις θαλάσσιες μεταφορές», προσθέτει η Nicolette van der Jagt, Γενική Διευθύντρια της CLECAT.


«Τα ανανεώσιμα υγρά καύσιμα και τα υγρά καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι καίριας σημασίας για την απαλλαγή της ναυτιλίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι το κόστος αυτών είναι υψηλότερο από αυτό των ορυκτών καυσίμων. Η διάθεση των εσόδων του ETS σε ένα συγκεκριμένο ναυτιλιακό ταμείο θα συμβάλει σημαντικά τόσο στην εισαγωγή υψηλότερων όγκων ανανεώσιμων καυσίμων στην αγορά όσο και στην επιτάχυνση της εμπορευματοποίησης των αναπτυσσόμενων τεχνολογιών», δηλώνει ο Angel Alvarez Alberdi, Γενικός Γραμματέας της EWABA.
«Ο Συνασπισμός Προηγμένων Βιοκαυσίμων χαιρετίζει τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση προηγμένων βιοκαυσίμων στον τομέα της ναυτιλίας. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την αύξηση της διαθεσιμότητας καυσίμων χαμηλών και μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών, όπως τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Η διάθεση κονδυλίων του ETS της ΕΕ που θα χρησιμοποιηθούν για την καινοτομία στον τομέα της ναυτιλίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα στην επενδυτική κοινότητα», προσθέτει ο Marko Janhunen, πρόεδρος του Συνασπισμού προηγμένων βιοκαυσίμων LSB και διευθυντής δημοσίων υποθέσεων στο UPM.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X