Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

100 εκ. ευρώ από το κοινό ομολογιακό δάνειο, άντλησε η Safe Bulkers

Στην άντληση 100 εκατ. ευρώ προχώρησε η Safe Bulkers λόγω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου , σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») και την απόφαση υπ’ αριθ. 25 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και, κατόπιν θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού, όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 συνεχίζουν να ισχύουν, από την εταιρεία με την επωνυμία «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας με την επωνυμία «SAFE BULKERS INC.» (η «Εγγυήτρια»), που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 19.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας καθώς και την από 31.01.2022 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000). Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε τρία εκατομμύρια ευρώ (€3.000.000) περίπου και μείωσαν αντιστοίχως τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 11.2.2022. Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν σύμφωνα με τα κατωτέρω σε Ευρώ, δεδομένου ότι είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Ευρώ και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Ευρώ ή σε δολάρια Η.Π.Α., κατ’ επιλογή της Εταιρείας, έως την πλήρη διάθεσή τους σύμφωνα με τον όρο 3.2 του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την από 17.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γνωστοποιείται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ποσού ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), μείον ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) το οποίο αφορά δαπάνες έκδοσης, διατέθηκαν μέχρι την 18.02.2022 ως ακολούθως:

Χάριν πληρότητος σημειώνεται ότι το ποσό των €9,71 εκατ. αντιστοιχεί σε προκαταβολή ύψους 10% του τιμήματος σε δολάρια Η.Π.Α. για την αγορά των πλοίων Koulitsa 2, Paraskevi 2, Troodos Air και Venus Harmony και διατέθηκε βάσει εκάστου συναφθέντος Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικών της Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation», «Napalem Shipping Corporation», «Kastrolem Shipping Corporation» και «Vaslem Shipping Corporation» ως Αγοραστριών και των εξ ολοκλήρου (100%) Θυγατρικών της Εγγυήτριας «Kyotofriendo Two Shipping Corporation», «Kyotofriendo One Shipping Corporation», «Shikokuexi Shipping Inc.» και «Armonikos Shipping Corporation» ως Πωλητριών σε Ευρώ. Το ως άνω ποσό διατέθηκε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της Εταιρείας «Stalem Shipping Corporation», «Napalem Shipping Corporation», «Kastrolem Shipping Corporation» και «Vaslem Shipping Corporation» που θα αποκτήσουν τα υπό εξαγορά πλοία.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X