Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΡΞΕΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής ‘’Νόμος’’), η ιστοσελίδα ενημέρωσης, ENALIOS MEDIA LTD, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 403799 και με διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας στη Μακαρίου ΙΙΙ, 205, Floor 4, 3030, Λεμεσός, Κύπρος (εφεξής ‘’Εταιρεία’’) σας ενημερώνει σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή/και τις Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ‘’Προσωπικά Δεδομένα’’) καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

 1. Αποθήκευση και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 2. Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε οποιοδήποτε τρίτο απαιτείται, με σκοπό την διεκπεραίωση των απαιτήσεων σας.
 3. Για τήρηση αρχείων των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ένα κοινό, φυσικό και ηλεκτρονικό, σύστημα αρχειοθέτησης προσβάσιμο από τους υπαλλήλους της Εταιρείας, για περίοδο επτά (7) ετών από την ημέρα παύσης της επιχειρηματικής μας σχέσης.
 4. Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την διεκπεραίωση των υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία.
 5. Αποστολή ενημερώσεων, ειδοποιήσεων και προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας και συνεργατών της Εταιρείας, της κατόπιν προηγούμενης σχετικής συναίνεσης σας που θα πληροί το πλαίσιο εφαρμογής του GDPR και θα δίνει τη δυνατότητα να ανακληθεί οποτεδήποτε, ελεύθερα.
 6. Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την σύνταξη ενημερωτικού άρθρου.
 7. Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την πρόσληψη σας ή/και την εν δυνάμει την πρόσληψη σας.
 8. Αναγκαία επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, προς συμμόρφωση της Εταιρείας με νομική υποχρέωση.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση, συνεργασίας, πρόσληψη σας όπως:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Διεύθυνση
 3. Τηλέφωνο
 4. Email
 5. Α.Δ.Τ.
 6. Α.Κ.Α. (Κοινωνικές Ασφαλίσεις)
 7. Ιατρικό Ιστορικό
 8. Τραπεζικός Λογαριασμός
 9. Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φισολοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία, τα βιομετρικά δεδομένα, τα γενετικά δεδομένα.

Τρίτο Μέρος: Κάθε αποδέκτης των Προσωπικών σας εδομένων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των τραπεζικών ιδρυμάτων, κυβερνητικών φορέων, δημοσίων αρχών, πρεσβειών, οποιονδήποτε άλλων οργανισμών, ιδρυμάτων, ή/και ποιωνδήποτε άλλων προσώπων στους οποίους μπορεί να κοινοποιηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα, με σκοπό τη
διεκπεραίωση των απαιτήσεων σας.

Εμπιστευτικότητα: Τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δεν θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των πιο πάνω, πάρα μόνο κατόπιν γραπτών σας οδηγιών.

Δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα: Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών σας Δεδομένων, δικαίωμα σε διόρθωση, δικαίωμα σε διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, επικοινωνήστε μαζί σας στο: [email protected]

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

Σε κάθε περίπτωση δεν σας ικανοποιήστε από την απάντηση μας και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(http://www.dataprotection.gov.cy)

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης: Η Εταιρεία θα τηρήσει το αρχείο με τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι εκπληρωθεί ο σκοπός για τον όποιο έχουν ζητηθεί. Με την εκπλήρωση του
εν λόγω σκοπού υποχρεούται να τα διαγράψει ανάλογα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μέχρι ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Κοινοποίηση: Η Εταιρεία δεν θα κοινοποιεί οποιαδήποτε Προσωπικά σας Δεδομένα χωρίς την εγγραφή συγκατάθεσης σας, εκτός και αν η κοινοποίηση επιτρέπεται η΄/και απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση ή από οποιαδήποτε οδηγία, κανονισμό, ή κατόπιν αιτήματος κυβερνητικού φορέα ή/και δημόσιας /ρυθμιστικής/ εποπτικής/αρμόδιας αρχής.