Νέα

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

Νέα στρατηγική για τη βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα

Στρατηγική για την διασφάλιση της βιωσιμότητας της αλιείας στην Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενέκρινε η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), περιφερειακός οργανισμός που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture Organisation, FAO),  μετά το πέρας της 44ης ετήσιας συνόδου της που πραγματοποιήθηκε στις 2 – 6 Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη ΓΕΑΜ συμμετέχουν 22 κράτη (μεταξύ τους και η Κύπρος) καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, κατά τη σύνοδο συμφωνήθηκε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων που μετουσιώνουν τη στρατηγική σε συγκεκριμένες δράσεις, ενώ η ΕΕ δεσμεύτηκε να στηρίξει την εφαρμογή της στρατηγικής μέσω αυξημένης χρηματοδότησης.

Η εγκριθείσα δέσμη μέτρων περιλαμβάνει το πρώτο πολυετές σχέδιο για τη διαχείριση των μικρών πελαγικών αποθεμάτων της Αδριατικής (γαύροι και σαρδέλες), μια πρόσθετη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας για βασικά βενθοπελαγικά αποθέματα και νέες απαγορευμένες περιοχές αλιείας, που θα αποτρέψουν από κοινού την κατάρρευση των μικρών πελαγικών ιχθύων, θα στηρίξουν την αποκατάσταση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων και τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της αλιείας της Αδριατικής.
 
Μεταξύ άλλων, η ΕΕ υπέβαλε συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου της αλιείας στην Αδριατική και τον Εύξεινο Πόντο, την καλύτερη προστασία ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων και την εδραίωση του πλαισίου παρακολούθησης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των παράνομων, λαθραίων και άναρχων δραστηριοτήτων τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Μαύρη Θάλασσα.

Επιπλέον, μέσω της στρατηγικής προσφέρεται στήριξη στις τοπικές κοινότητες με ιδιαίτερη έμφαση στην αλιεία μικρής κλίμακας. Προβλέπεται επίσης η λήψη συντονισμένων μέτρων για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, τη στήριξη των νέων και την αναγνώριση του ρόλου των γυναικών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προώθηση της συμμετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X