Νέα

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απογειώθηκε το ομόλογο της Safe Bulkers – Στα 165,14 εκ. η ζήτηση

Κατά 1,65 φορές υπερκαλύφθηκε η ομολογιακή έκδοση της Safe Bulkers, ύψους 100 εκατ. ευρώ, με την τελική απόδοση των ομολογιών και το επιτόκιο να ορίζονται σε 2,95% έκαστο. H εξέλιξη, κρίνεται ως μεγάλη επιτυχία, σε μία περίοδο κατά την οποία το κλίμα των διεθνών ομολόγων χαρακτηρίζεται από δυσμένεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας «SAFE BULKERS,INC.», προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 09/02/2022, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €100.000.000. 

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €165,14 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,65 φορές. 

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,95% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,95% ετησίως. 

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 68.200 Ομολογίες (68,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 31.800 Ομολογίες (31,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Περισσότερες Κατηγορίες

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

X